martes, 15 de abril de 2014

.
.
Shiki fu i ku
Ku fu i shiki
Shiki soku ze ku
Ku soku ze shiki
Ju so gyo shiki
.
Yaku bu nyo ze
Sha ri shi
Ze sho ho ku so 
Fu sho fu metsu 
Fu ku fu jo
Fu zo fu gen

.

No hay comentarios: