martes, 15 de abril de 2014

.
.
Shiki fu i ku
Ku fu i shiki
Shiki soku ze ku
Ku soku ze shiki
Ju so gyo shiki
.
Yaku bu nyo ze
Sha ri shi
Ze sho ho ku so 
Fu sho fu metsu 
Fu ku fu jo
Fu zo fu gen

.

lunes, 10 de marzo de 2014


.

Finally out of reach-
No bondage, no dependency.
How calm the ocean, 
Towering the void.

Tessho

.